Pychotka.pl – Przepisy Kulinarne

Sałatki, porady praktycz – wyszperane w internecie

Home Forums Ostanie zakupy Sprzęt i wyposażenie Sałatki, porady praktycz – wyszperane w internecie

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #42637
  marek
  Participant

  Sa³atki spe³niaj± w od¿ywianiu wa¿n± rolê ze wzglêdów zdrowotnych, a tak¿e smakowych.
  Do ich sporz±dzenia mo¿na wykorzystaæ ró¿ne sk³adniki. Wystarczy je odpowiednio rozdrobniæ, skomponowaæ kolorystycznie i smakowo, uzupe³niæ sosem, przyprawami i odrobin± fantazji. Podstawowe sk³adniki to ry¿, makaron, ziemniaki, fasolka, groszek czy kukurydza. Równie wa¿ne s± produkty urozmaicaj±ce smak: wszelkie warzywa, jaja, wêdliny, kurczak, ryba oraz dodatki nadaj±ce sa³atce aromat (np. ananas, brzoskwinia, papryka, zielenina).
  Do przyprawiania sa³atek oraz uszlachetniania ich smaku u¿ywa siê ¶wie¿ych b±d¼ suszonych zió³ (np. bazylia, koperek, estragon, majeranek, zielona pietruszka). Prawid³owo u¿yte zio³a pozwalaj± na dodanie mniejszej ilo¶ci soli, a ich kombinacja nadaje sa³atce szczególnego waloru smakowego i zapachowego. Sa³atka mo¿e nabraæ interesuj±cego smaku równie¿ dziêki przyprawom i artyku³om korzennym (np. curry, imbir, kapary, kminek, chrzan, pieprz).

  Poniewa¿ oczy równie¿ bior± udzia³ w jedzeniu du¿e znaczenie ma ³adne, barwne udekorowanie sa³atki. Jest to prawdziwe pole do popisu w³asnej fantazji.

  Oto przyk³ady dekoracji:
  sa³atki z ¿ó³tego sera – dekorujemy plasterkami banana, pomarañczy, cz±stkami grejpfruta, mandarynki, kawa³kami gruszki, ananasa, orzechami, migda³ami. Mo¿na je podawaæ w po³ówkach wydr±¿onych melonów lub jab³ek.

  sa³atki z ryby – mo¿na je przybraæ paseczkami papryki, plasterkami cytryny, jajek, ogórka, kr±¿kami cebuli, zwiniêtymi paseczkami wêdzonego ³ososia. Mog± byæ jako przek±ski podawane w szklankach koktajlowych lub np. w muszlach.

  sa³atki z wêdlin – przyozdabia siê ósemkami lub plasterkami pomidora, plasterkami ¶wie¿ego lub konserwowego ogórka, pistacjami.

  sa³atki z miêsa – dekorujemy kr±¿kami cebuli, pomidorami koktajlowymi, posiekanymi zio³ami lub ugotowanym na twardo, posiekanym ¿ó³tkiem z jajka. Sa³atki z miêsa i wêdlin podaje siê w po³ówkach wydr±¿onych miêsistych pomidorów.

  sa³atki z ziemniaków – mo¿na przybraæ plasterkami salami, zielon± pietruszk±, ¶wie¿± rze¿uch±, rzodkiewkami, ósemkami jajka lub plasterkami ogórka.

  sa³atki z makaronu i ry¿u – dekoruje siê peperoni, ¶wie¿ymi zio³ami, cz±stkami owoców (np. brzoskwiñ, mandarynek, jab³ek, gruszek), plasterkami surowych pieczarek (uprzednio nale¿y skropiæ j kilkoma kroplami soku z cytryny!)

  Wszelkie sa³atkowe przepisy dobrze jest traktowaæ jako inspiracjê i wprowadzaæ w nich zmiany wed³ug w³asnych pomys³ów, upodobañ i mo¿liwo¶ci.

  Kilka porad:
  Warzywa do sa³atek gotuje siê ca³e, wk³adaj±c je do wrz±cej wody, pod przykryciem (wyj±tek stanowi± kapustne). Ugotowane warzywa nie mog± byæ za miêkkie.

  Kalafior i broku³y gotuje siê u³o¿one ró¿ami do góry, poniewa¿ p±czki miêkn± szybciej ni¿ ³odygi. ¯eby zachowa³y barwê, po ugotowaniu przelewa siê je zimn± wod±.

  Sa³atki z warzyw, miêsa i ryby najlepiej przyrz±dzaæ na kilka godzin przed spo¿yciem, aby smaki i zapachy poszczególnych sk³adników dobrze siê po³±czy³y.

  Przyrz±dzaj±c sos, pamiêtajmy, ¿e zamiast majonezu mo¿na u¿yæ jogurtu naturalnego lub kefiru, które s± ³atwiej strawne i mniej kaloryczne.

  Do doprawiania sa³atek najlepsze s± oleje: s³onecznikowy, kukurydziany i sojowy.

  Wszelkich przypraw powinno siê u¿ywaæ z umiarem, by nie zdominowa³y aromatu i smaku.

  Owoce, które po pokrojeniu szybko ciemniej±, np. jab³ka i banany, nale¿y natychmiast skropiæ cytryn± i przykryæ. Umytych i rozdrobnionych owoców nie nale¿y trzymaæ w wodzie, gdy¿ trac± w niej warto¶æ od¿ywcz±.

  Sa³atê li¶ciast± miesza siê z innymi sk³adnikami lub ³±czy z sosem na krótko przed podaniem, tak aby sa³ata nie zwiêd³a i nie straci³a atrakcyjnego wygl±du.

  Sa³atka z kurczakiem
  Sk³adniki:
  puszka kukurydzy, 3 str±ki papryki (po jednym czerwonej, ¿ó³tej i zielonej), szklanka ry¿u na sypko, pier¶ kurczaka, pó³ ³y¿eczki przyprawy curry, sok z cytryny, natka pietruszki.
  Sos: pó³ szklanki jogurtu naturalnego, pomarañcza, 2 ³y¿ki majonezu, sól, pieprz
  Technika wykonania:
  Kukurydzê ods±czyæ na sitku, papryki oczy¶ciæ i pokroiæ w w±skie s³upki. Kurczaka ugotowanego w ma³ej ilo¶ci wody z przypraw± curry pokroiæ w kostkê, dodaæ do warzyw, polaæ sosem, dok³adnie wymieszaæ i posypaæ posiekan± natk± pietruszki. (100g – 75 kcal)

  [url]http://www.hotelarze.pl/kuchnia/salatkowa_uczta.html[/url]

  #43390
  admin
  Keymaster

  [b]tinca pisze:[/b]
  [quote]Sa³atki spe³niaj± w od¿ywianiu wa¿n± rolê ze wzglêdów zdrowotnych, a tak¿e smakowych.
  Do ich sporz±dzenia mo¿na wykorzystaæ ró¿ne sk³adniki. Wystarczy je odpowiednio rozdrobniæ, skomponowaæ kolorystycznie i smakowo, uzupe³niæ sosem, przyprawami i odrobin± fantazji. Podstawowe sk³adniki to ry¿, makaron, ziemniaki, fasolka, groszek czy kukurydza. Równie wa¿ne s± produkty urozmaicaj±ce smak: wszelkie warzywa, jaja, wêdliny, kurczak, ryba oraz dodatki nadaj±ce sa³atce aromat (np. ananas, brzoskwinia, papryka, zielenina).
  Do przyprawiania sa³atek oraz uszlachetniania ich smaku u¿ywa siê ¶wie¿ych b±d¼ suszonych zió³ (np. bazylia, koperek, estragon, majeranek, zielona pietruszka). Prawid³owo u¿yte zio³a pozwalaj± na dodanie mniejszej ilo¶ci soli, a ich kombinacja nadaje sa³atce szczególnego waloru smakowego i zapachowego. Sa³atka mo¿e nabraæ interesuj±cego smaku równie¿ dziêki przyprawom i artyku³om korzennym (np. curry, imbir, kapary, kminek, chrzan, pieprz).

  Poniewa¿ oczy równie¿ bior± udzia³ w jedzeniu du¿e znaczenie ma ³adne, barwne udekorowanie sa³atki. Jest to prawdziwe pole do popisu w³asnej fantazji.

  Oto przyk³ady dekoracji:
  sa³atki z ¿ó³tego sera – dekorujemy plasterkami banana, pomarañczy, cz±stkami grejpfruta, mandarynki, kawa³kami gruszki, ananasa, orzechami, migda³ami. Mo¿na je podawaæ w po³ówkach wydr±¿onych melonów lub jab³ek.

  sa³atki z ryby – mo¿na je przybraæ paseczkami papryki, plasterkami cytryny, jajek, ogórka, kr±¿kami cebuli, zwiniêtymi paseczkami wêdzonego ³ososia. Mog± byæ jako przek±ski podawane w szklankach koktajlowych lub np. w muszlach.

  sa³atki z wêdlin – przyozdabia siê ósemkami lub plasterkami pomidora, plasterkami ¶wie¿ego lub konserwowego ogórka, pistacjami.

  sa³atki z miêsa – dekorujemy kr±¿kami cebuli, pomidorami koktajlowymi, posiekanymi zio³ami lub ugotowanym na twardo, posiekanym ¿ó³tkiem z jajka. Sa³atki z miêsa i wêdlin podaje siê w po³ówkach wydr±¿onych miêsistych pomidorów.

  sa³atki z ziemniaków – mo¿na przybraæ plasterkami salami, zielon± pietruszk±, ¶wie¿± rze¿uch±, rzodkiewkami, ósemkami jajka lub plasterkami ogórka.

  sa³atki z makaronu i ry¿u – dekoruje siê peperoni, ¶wie¿ymi zio³ami, cz±stkami owoców (np. brzoskwiñ, mandarynek, jab³ek, gruszek), plasterkami surowych pieczarek (uprzednio nale¿y skropiæ j kilkoma kroplami soku z cytryny!)

  Wszelkie sa³atkowe przepisy dobrze jest traktowaæ jako inspiracjê i wprowadzaæ w nich zmiany wed³ug w³asnych pomys³ów, upodobañ i mo¿liwo¶ci.

  Kilka porad:
  Warzywa do sa³atek gotuje siê ca³e, wk³adaj±c je do wrz±cej wody, pod przykryciem (wyj±tek stanowi± kapustne). Ugotowane warzywa nie mog± byæ za miêkkie.

  Kalafior i broku³y gotuje siê u³o¿one ró¿ami do góry, poniewa¿ p±czki miêkn± szybciej ni¿ ³odygi. ¯eby zachowa³y barwê, po ugotowaniu przelewa siê je zimn± wod±.

  Sa³atki z warzyw, miêsa i ryby najlepiej przyrz±dzaæ na kilka godzin przed spo¿yciem, aby smaki i zapachy poszczególnych sk³adników dobrze siê po³±czy³y.

  Przyrz±dzaj±c sos, pamiêtajmy, ¿e zamiast majonezu mo¿na u¿yæ jogurtu naturalnego lub kefiru, które s± ³atwiej strawne i mniej kaloryczne.

  Do doprawiania sa³atek najlepsze s± oleje: s³onecznikowy, kukurydziany i sojowy.

  Wszelkich przypraw powinno siê u¿ywaæ z umiarem, by nie zdominowa³y aromatu i smaku.

  Owoce, które po pokrojeniu szybko ciemniej±, np. jab³ka i banany, nale¿y natychmiast skropiæ cytryn± i przykryæ. Umytych i rozdrobnionych owoców nie nale¿y trzymaæ w wodzie, gdy¿ trac± w niej warto¶æ od¿ywcz±.

  Sa³atê li¶ciast± miesza siê z innymi sk³adnikami lub ³±czy z sosem na krótko przed podaniem, tak aby sa³ata nie zwiêd³a i nie straci³a atrakcyjnego wygl±du.

  Sa³atka z kurczakiem
  Sk³adniki:
  puszka kukurydzy, 3 str±ki papryki (po jednym czerwonej, ¿ó³tej i zielonej), szklanka ry¿u na sypko, pier¶ kurczaka, pó³ ³y¿eczki przyprawy curry, sok z cytryny, natka pietruszki.
  Sos: pó³ szklanki jogurtu naturalnego, pomarañcza, 2 ³y¿ki majonezu, sól, pieprz
  Technika wykonania:
  Kukurydzê ods±czyæ na sitku, papryki oczy¶ciæ i pokroiæ w w±skie s³upki. Kurczaka ugotowanego w ma³ej ilo¶ci wody z przypraw± curry pokroiæ w kostkê, dodaæ do warzyw, polaæ sosem, dok³adnie wymieszaæ i posypaæ posiekan± natk± pietruszki. (100g – 75 kcal)

  [url]http://www.hotelarze.pl/kuchnia/salatkowa_uczta.html[/url][/quote]

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.