Pychotka.pl – Przepisy Kulinarne

Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 64 total)
 • Author
  Posts
 • #43645
  Administrator
  Keymaster

  i kolejn± 11

  #43715
  admin
  Keymaster

  "lazurowe" pieczarki
  12 naprawdê du¿ych pieczarek
  cebula
  1 jajko
  ok. 3-4 ³y¿ki ugotowanej i pokrojonej w³oszczyzny (mo¿e byæ np. pozosta³o¶c po zupie)
  pó³ kubka ¶mietany
  ok. 30 dag sera ple¶niowego "lazur" (my¶lê ¿e inny te¿ móg³by byæ)
  Przygotowaæ pieczarki: ogonki oddzieliæ, drobno pokroiæ i podsma¿yæ z cebulk±. Kapelusze oczy¶ciæ, obtoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Obsma¿yæ na patelni. Pozosta³e z panierowania jajko wymieszaæ w pokrojon± drobno w³oszczyzn±, dodaæ podsma¿one pieczarki. Uzyskan± masê na³o¿yæ do kapeluszy. U³o¿yæ na zaroodpornym pó³misku lub formie np. do tarty.
  ¦mietanê wlaæ do rondelka. Ser rozdrobniæ, dodaæ do ¶mietany i podgrzaæ do ca³kowitego rozpuszczenia. Uzyskanym sosem polaæ pieczarki i wstawiæ na ok. 15 minut do piekarnika (ok. 120 st.)
  Smacznego
  przepis na konkurs:)

  #43722
  admin
  Keymaster

  [b]"Kieszonkowe schaboszczaki" [/b]
  kotlety schabowe z ko¶ci±, trochê grubsze ni¿ normalnie
  plastry ananasa (mniej wiêcej æwieræ plastra na 1 kotlet)
  szynka w plastrach (pó³ plasterka na kotlet)
  ser ¿ó³ty (w plastrach)
  1 jajko
  bu³ka tarta
  Kotlety ponacinaæ tak aby powsta³a kieszeñ (a¿ do ko¶ci). Ka¿d± kieszonkê nadziaæ ananasem, szynk± i zó³tym serem. Wyka³aczk± lub nitk± "zabezpieczyæ" otwór. Obtoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Usma¿yæ na patelni.

  przepis na konkurs:)

  #43723
  admin
  Keymaster

  [b]Roladki ze schabu [/b]
  8 kotletów schabowych bez ko¶ci
  20 dag pieczarek
  1 cebula
  15 dag sera zó³tego
  1 jajko
  bu³ka tarta
  Pieczarki drobno pokroiæ, cebulke te¿. Poddusiæ w rondelku. Ser ¿ó³ty utrzeæ na grubej tarce. Na rozbite kotlety po³ozyæ warstwê posma¿onych pieczarek i posypaæ serem. Zawijaæ roladki, zwi±zaæ nitk± bawe³nian±. Otoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Usma¿yæ na patelni.

  przepis na konkurs

  #43725
  Edyta
  Participant

  [b]Ziemniaczana sa³atka z kurczakiem[/b]

  [i]Sk³adniki:[/i]
  40 dag piersi z kurczaka
  50 dag ziemniaków
  20-25 dag pomidorków koktajlowych
  1 g³ówka sa³aty
  8-10 dag kie³ków (ró¿nych)
  4 ³y¿ki octu winnego z bia³ego wina
  2 ³y¿ki „ostrej” musztardy
  sól
  pieprz
  olej

  [i]Sposób wykonania:[/i]
  Pier¶ z kurczaka podzieliæ na spore czê¶ci i usma¿yæ na oleju ,przyprawiæ sol± i pieprzem. Ziemniaki ugotowaæ w mundurkach.. Wyj±æ, obraæ i pokroiæ w plasterki. Pomidorki podzieliæ na po³ówki. Kie³ki op³ukaæ i os±czyæ. Sa³atê porwaæ. T³uszcz ze sma¿enia piersi wymieszaæ z 5 ³y¿kami oleju, octem, musztard±, przyprawiæ sol± i pieprzem.. Sk³adniki wymieszaæ, polaæ sosem a na wierzch po³o¿yæ pokrojone kawa³ki kurczaka.

  Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

  #43745
  Agnieszka
  Participant

  [b]Ciasto gruszkowe[/b]
  [u]ciasto:[/u]
  1,5szkl. (25 dag) m±ki
  0,5 kostki mas³a (12 dag)
  1 ¿ó³tko
  6 ³y¿ek cukru
  4 ³y¿ki soku z cytryny
  1/2 op. proszku do pieczenia
  [u]nadzienie:[/u]
  40 dag chudego twarogu
  1,5 puszki (po 850 ml) gruszek
  2 jajka
  1 bia³ko
  6 ³y¿ek mas³a
  6 ³y¿ek soku z cytryny
  5 ³y¿ek cukru
  3 ³y¿ki kaszy manny
  [b]C:[/b] T³uszcz roztopiæ. M±kê po³±czyæ z cukrem i proszkiem do pieczenia, dodaæ ¿ó³tko, sok z cytryny i stopiony t³uszcz. Ca³o¶æ wyrobiæ na g³adk± masê.
  [b]N: [/b]Gruszki ods±czyæ. ¯ó³tka oddzieliæ od bia³ek. T³uszcz utrzeæ na g³adko z cukrem. Dodaæ sok z cytryny, twaróg, ¿ó³tka i kaszê mannê. Bardzo dok³adnie wymieszaæ. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, równie¿ dodaæ do masy. Delikatnie wymieszaæ. Do tortownicy 26” wy³o¿yæ ok. 2/3 ciasta i lekko docisn±æ. Na warstwie ciasta rozsmarowaæ nadzienie twarogowe. Na nim u³o¿yæ po³ówki gruszek (dwie po³ówki zostawiæ do dekoracji). Resztê ciasta drobno pokruszyæ i przysypaæ owoce. Ca³o¶æ wstawiæ do piekarnika. Piec ok. 1 godz. w temp. 200 st.

  przepis na konkurs:)

  #43746
  Agnieszka
  Participant

  [b]petits fours[/b]
  sk³adniki na 10 szt.
  [u]ciasto: [/u]
  4 jajka
  4 ³y¿ki gor±cej wody
  5 ³y¿ek m±ki
  5 ³y¿ek m±ki ziemniaczanej
  1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
  [u]masa:[/u]
  1 opak. surowego marcepanu
  2 kieliszki wi¶niówki
  1/2 szkl. czerwonej konfitury owocowej
  1 bia³ko
  1/2 szkl. cukru pudru
  kilka kropli soku cutrynowego
  12,5 dag polewy czekoladowej
  kandyzowane owoce
  [b]C:[/b] M±kê przesiaæ razem z proszkiem, z bia³ek ubiæ pianê. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem i wod± na masê, dodaæ pianê i m±kê. Lekko wymieszaæ. Ciasto rozsmarowaæ na wy³o¿onej pergaminem blasze i piec ok. 15 min. w temp. 200 st. Gdy ciasto wystygnie pokroiæ je na 3 pasy jednakowej szeroko¶ci.
  pierwszy pas posmarowaæ marcepanem wymieszanym z z jednym kieliszkiem wi¶niówki. Przykryæ drugim pasem. Posmarowaæ go konfitur±. Przykryæ trzecim pasem ciasta. Ca³o¶æ pokroiæ w kostkê ok. 3×3 cm.
  Bia³ko utrzeæ z cukrem pudrem na gêst± pulchn± masê, dodaæ wi¶niówkê i sok cytrynowy. Przygotowanym lukrem ozdobiæ czê¶æ ciaste, pozosta³e udekorowaæ p³ynn± czekolad±. Dodatkow± dekoracjê s± kandyzowane owoce.

  przepis na konkurs:)

  Post edited by: agastaga, at: 2005/04/13 12:37

  #43751
  Mateusz
  Participant

  "Rogaliki dro¿d¿owe"

  Sk³adniki:
  2 szklanki m±ki
  0.25 szklanki wody
  1 kostka stopionego mas³a
  2 dag dro¿d¿y
  szczypta soli
  konfitura w wi¶ni lub porzeczek

  Sposób wykonania:
  Dro¿d¿e wymieszaæ z ciep³± wod±, pozostawiæ aby wyros³y. M±kê, sól i 0.25 kostki stopionego mas³a wymieszaæ w misce, dodaæ dro¿d¿e. Wyrobiæ ciasto, tak aby odchodzi³o od rêki i pozostawiæ do wyro¶niêcia. Z wyro¶niêtego ciasta rozwa³kowaæ na stolnicy placek grubo¶ci 0.5 cm, posmarowaæ stopionym mas³em i z³o¿yæ go na trzy czê¶ci. Jeszcze raz rozwa³kowaæ prostok±t, posmarowaæ reszt± mas³a i z³o¿yæ na pó³. Ponownie rozwa³kowaæ, wykrawaæ trójk±ty, nak³adaæ ³y¿eczk± konfiturê i zwijaæ rogale. Piec w nagrzanym piekarniku na z³oty kolor.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43752
  Mateusz
  Participant

  "Rogaliki z bia³ego sera"

  Sk³adniki:
  25 dag m±ki
  25 dag margaryny
  25 dag bia³ego sera
  d¿em o dowolnym smaku
  cukier

  Sposób wykonania:
  Z m±ki, margaryny i utartego sera zagnie¶æ ciasto i pozostawiæ w ch³odnym miejscu na co najmniej 1 godzinê, a¿ dobrze siê sch³odzi. Nastêpnie rozwa³kowaæ i wycinaæ z ciasta ¶redniej wielko¶ci trójk±ty. Nape³niæ d¿emem, uformowaæ ma³e rogaliki i prze³o¿yæ na blachê – piec w nagrzanym do oko³o 170 C piekarniku przez oko³o 15-20 minut, na z³oty kolor. Po wyjêciu posypaæ na gor±co cukrem.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  Post edited by: Xawier, at: 2005/04/14 14:48

  #43753
  Mateusz
  Participant

  "Ciasteczka serowe"

  Sk³adniki:
  3 szklanki m±ki
  25 dag bia³ego sera
  1 szklanka cukru
  1 jajko
  2 ³y¿ki ¶mietany
  2 ³y¿ki mleka
  1 cukier waniliowy
  3 ³y¿eczki proszku do pieczenia

  Sposób wykonia:
  Ser zmieliæ, dodaæ cukier, mleko, ¶mietanê, cukier waniliowy oraz proszek do pieczenia i co³o¶æ bardzo dok³adnie wyrobiæ. Rozwa³kowaæ na niezbyt gruby placek i wykrawaæ foremkami ciasteczka o dowolnych kszta³tach. Ka¿de posmarowaæ "roztrzepanym" jajkiem i oprószyæ cukrem. Blachê oprószyæ m±k±, uk³adaæ na niej ciasteczka i piec oko³o 10 minut w temperaturze oko³o 180 C, na z³oty kolor.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43754
  Mateusz
  Participant

  "Keks"

  Sk³adniki:
  3 szklanki m±ki
  1 kostka mas³a
  1 szklanka cukru
  4 jajka
  15 dag ró¿nych owoców kandyzowanych
  10 dag rodzynków
  1 ³y¿eczka spirytusu
  2 ³y¿ki proszku do pieczenia
  odrobina soli

  Sposób wykonania:
  Rodzynki namoczyæ w letniej wodzie. Utrzeæ mas³o z cukrem i odrobin± soli, dodaæ jajka i dalej ucieraæ jeszcze przez kilka minut. Ca³y czas ucieraj±c ciasto, dodawaæ porcjami przesian± m±kê. Gdy masa stanie siê jednolita, dodaæ proszek do pieczenia, rodzynki, owoce kandyzowane i spirytus. Blachê do pieczenia wy³o¿yæ pergaminem, wysmarowaæ mas³em i wysypaæ tart± bu³k±. Piec oko³o 40-45 minut w temperaturze oko³o 200 C (na z³oty kolor).

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43755
  Mateusz
  Participant

  "Ciastka z rodzynkami"

  Sk³adniki:
  1 szklanka m±ki
  0.75 szklanki rodzynek
  0.5 kostki mas³a
  0.5 szklanki cukru
  2 jajka

  Sposób wykonania:
  Rodzynki namoczyæ w letniej wodzie. Utrzeæ na puszyst± masê mas³o z cukrem, wbiæ jaja, dodaæ m±kê, odcedzone rodzynki i ca³o¶æ dok³adnie wymieszaæ. Na wysmarowanej mas³em i posypan± m±k± blachê ³y¿eczk± nak³adaæ ciasteczka, uwa¿aj±c aby nie by³y zbyt blisko siebie – po u³o¿eniu ciasteczek lekko sp³aszczyæ je rêk±. Piec na z³oty kolor w nagrzanym piekarniku przez 8-10 minut.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43756
  Mateusz
  Participant

  "Biszkopt z owocami:"

  Sk³adniki:
  4 jajka
  1 ³y¿ka cukru
  4 ³y¿ki cukru pudru
  3 ³y¿eczki gor±cej wody
  1 ³y¿ka m±ki ziemniaczanej
  3 ³y¿ki m±ki pszennej
  0.5 ³y¿eczki proszku do pieczenia
  0.5 kg moreli, wi¶ni lub agrestu
  mas³o do wysmarowania blachy
  2 ³y¿ki tartej bu³ki

  Sposób wykonania:
  Blachê wysmarowaæ mas³em i posypaæ tart± bu³k±. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem pudrem i gor±c± wod±. Ubiæ sztywn± pianê z bia³ek, a pod koniec ubijania dodaæ ³y¿kê cukru. Do masy z ¿ó³tek dodaæ pianê, przesian± m±kê pszenn±, ziemniaczan± i proszek do pieczenia, wymieszaæ, dodaæ pianê i delikatnie wymieszaæ ³y¿k±. Wy³o¿yæ na blachê i u³o¿yæ owoce (morele pokrajane na po³ówki, wi¶nie bez pestek). Piec w temperaturze oko³o 180 C. Zimne ciasto posypaæ cukrem pudrem.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43757
  Mateusz
  Participant

  "Pascha"

  Sk³adniki:
  0.5 kg ¶wie¿ego, bia³ego sera
  3 ¿ó³tka
  1 kostka mas³a
  0.5 szklanki cukru pudru
  1 laska wanilii
  10 dag rodzynków
  1 szklanka gêstej ¶mietany
  2 ³y¿ki skórki cytrynowej
  szczypta soli

  Sposób wykonania:
  Ser zmieliæ i prze³o¿yæ do makutry. Dodaæ ma³ymi porcjami mas³o, ¿ó³tka, cukier i ucieraæ drewnian± pa³k± tak d³ugo, a¿ masa stanie siê puszysta. Wlaæ ¶mietanê i ucieraæ jeszcze przez kilka minut. Dodaæ rodzynki i posiekan± skórkê cytrynow±. Jeszcze raz dok³adnie wymieszaæ. Masê prze³o¿yæ do formy i wstawiæ do lodówki na oko³o 4 godziny.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

  #43758
  Mateusz
  Participant

  "Szarlotka bez pieczenia"

  Sk³adniki:
  1 opakowanie budyniu ¶mietankowego
  5-6 ³y¿ek ¿elatyny
  2 ³y¿ki mas³a
  0.25 l mleka
  4-5 ³y¿ek cukru pudru
  0.5 kg winnych jab³ek
  1 szklanka bitej ¶mietany

  Sposób wykonania:
  ¯elatynê zalaæ 6-8 ³y¿kami zimnego mleka. Resztê mleka zagotowaæ, dodaæ 2 ³y¿ki mas³a i ugotowaæ budyñ. Gdy nieco ostygnie, utrzeæ go z cukrem i rozpuszczon± ¿elatyn±. Jab³ka obraæ, zetrzeæ na tarce, wymieszaæ z cukrem, dodawaæ porcjami do budyniu. Masê prze³o¿yæ do tortownicy, wstawiæ na 1-2 godziny do lodówki. Zimne ciasto prze³o¿yæ na talerz i przyozdobiæ bit± ¶mietan±.

  Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 64 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.