Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Partia nr 1

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #257

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Uwielbiam oliwki. Grzebi±c parê dni temu w starych wycinkach kulinarnych z gazet natknê³am siê na interesuj±cy przepis na OLIWKI POLSKIE. Nie robi³am, nie sprawdzi³am, ale latem na pewno zrobiê, a tymczasem podrzucam Wam:
¶liwki okr±g³ego gatunku, a z braku tych, jakie kto ma, gdy dorosn± do wielko¶ci ga³ki muszkato³owej zbieraæ zielone, uk³adaæ do s³ojów i zalaæ wod± zimn± przegotowan± z sol± i zszumowan±. Na wierzch nalaæ oliwy, obwi±zaæ grubym papierem i pêcherzem (?). Bior±c do u¿ytku, pestkê ostro¿nie wyj±æ no¿ykiem. Soli braæ 20 dag na dwa litry wody.

S±dz±c po s³ownictwie i sk³adni to musi byæ ca³kiem stary przepis, ale nie mam pojêcia sk±d i z jakiego czasu.
Pozdrawiam B.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 2 mies. temu #260

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
No, znalaz³am! Musia³am przewertowaæ kilka notesów i ksi±¿eczek, ¿eby odszukaæ przepis na wspania³e pachn±ce FRYKADELKI W SOSIE GRZYBOWYM:
40 dag mielonego miêsa
8 cienkich plasterków wêdzonego boczku
gar¶æ suszonych grzybów
musztarda
pó³ bu³ki
jajo
³y¿ka mas³a
2-3 ³y¿ki m±ki
t³uszcz do sma¿enia (u mnie zazwyczaj oliwa)
pieprz i sól
ja dodajê jeszcze odrobinê zió³ prowansalskich
- grzyby gotujê,
- z miêsa, namoczonej bu³ki, jaja, soli i pieprzu + zio³a wyrabiam masê,
- formujê z miêsa placuszki grube na pó³ cm i oko³o 10 cm ¶rednicy, smarujê musztard±,
- na ka¿dym k³adê blasterek boczku, grzybek i zawijam,
- obtaczam w m±ce i obsma¿am na rozgrzanym t³uszczu,
- duszê w wodzie grzybowej z reszt± grzybów.

Przepis poda³am za ksi±¿eczk± wydawnictwa Prószyñski i S-ka z serii Przepisy czytelników \"Dania obiadowe\". Tutaj poda³am moj± wersjê, zmienion± nieco w stosunku do orygina³u.
Smacznego B.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 1 miesiąc temu #327

 • framboise
 • framboise's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 18
 • Oklaski: 2
A mo¿e teraz czas na jakie¶ s³odko¶ci? Proponujê:
Rogaliki wg przepisu Babci Niusi (mro¿one)
Ponad 1/2 kg m±ki
2 jajka (jedno do ciasta, a drugie do smarowania)
25 dag mas³a
1 szkl. zimnego mleka
1 cukier waniliowy
1 ³y¿ka cukru
8 dag dro¿d¿y
konfitury, np. wi¶niowe

Dro¿d¿e rozetrzeæ, dodaæ wszystkie sk³adniki, wyrobiæ ciasto. Gotowe ciasto wrzuciæ do zimnej wody (w oryginale przepisu tak w³a¶nie jest, jednak w dzisiejszych czasach ³atwiej skorzystaæ z lodówki i w³o¿yæ do niej ciasto na ok. 2 godziny). Po wyp³yniêciu ciasta (tzn. po wyjêciu z lodówki), podzieliæ je na czê¶ci i ka¿d± z nich cienko rozwa³kowaæ (kszta³t ko³a), pokroiæ na trójk±ty, na których szerszym koñcu na³o¿yæ trochê konfitur. Zawin±æ, rozpoczynaj±c od szerszego koñca trójk±ta. Uk³adaæ na blasze. Posmarowaæ jajkiem. Piec w piekarniku rozgrzanym do temp. ok. 180 st., ok. 10 - 20 minut (ró¿nie, zale¿y od piekarnika).
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 1 miesiąc temu #328

 • framboise
 • framboise's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 18
 • Oklaski: 2
A je¶li ju¿ jeste¶my przy rogalikach, to w jednej z ksi±¿ek M. Musierowicz mo¿na znale¼æ taki przepis:
Rogaliki miniaturki
Zagnie¶æ ciasto z twaro¿ku homogenizowanego, kostki mas³a, 2 i 1/2 szkl. m±ki oraz ³y¿eczki cukru pudru. Po zagnieceniu ciasta i uformowaniu z niego zwartej, g³adkiej kuli, schowaæ ciasto, owiniête w foliowy woreczek, do na ok. dwie godziny do lodówki. Po wyjêciu cienko rozwa³kowaæ. Z ciasta wykrawaæ ma³e kó³ka, np. szklank± lub kieliszkiem. W te kó³ka nak³adaæ odrobinê konfitur. Sk³adaæ kólka na pó³ i sklejaæ jego brzegi, i formowaæ ma³y pó³ksiê¿yc. Piec w ¶rednio nagrzanym piekarniku, uwa¿aj±c, aby nie przypiec maleñkich ciastek. Po upieczeniu mo¿na posypaæ cukrem pudrem, choæ ja tego nie robiê, bo ciasteczka s± pyszne i bez niego. Muszê jednak dodaæ, ¿e lepiej robiæ je od razu z dwóch porcji, bo s± pyszne.
Uwaga: Przygotowanie tych rogalików wymaga anielskiej cierpliwo¶ci :) ale warto siê pomêczyæ.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 1 miesiąc temu #329

 • framboise
 • framboise's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 18
 • Oklaski: 2
I jeszcze raz s³odki drobiazg, czyli:

Ró¿ane ro¿ki
3 szkl. m±ki
25 dag mas³a
1 szkl. ¶mietany
konfitury ró¿ane (mo¿e byæ tarta ró¿a)
cukier puder

M±kê posiekaæ z t³uszczem, dodaæ ¶mietanê i wyrobiæ ciasto. Uformowaæ z niego kulê, owin±æ foli± i w³o¿yæ na ok. dwie godziny do lodówki.Po wyjêciu z lodówki, ciasto podziliæ na czê¶ci i cienko rozwa³kowaæ na ko³a o ¶rednicy ok. 30 cm. Podzieliæ na 6 lub 8 trójk±tów. W szerszym koñcu ka¿dego z nich uk³adaæ po 1/2 ³y¿eczki konfitur i zwijaæ ro¿ki zaczynaj±c w³a¶nie od tego brzegu. U³o¿yæ na blaszce w do¶æ du¿ych odstêpach. Piec na jasnoz³oty kolor. Gdy lekko przestygn±, mo¿na posypaæ je cukrem pudrem.
Temat został zablokowany.

Re:Partia nr 1 15 lata 1 miesiąc temu #330

 • framboise
 • framboise's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 18
 • Oklaski: 2
Ostatnio wspomnia³am o tartej ró¿y. Có¿ to takiego? Ju¿ wyja¶niam i podajê, jak j± zrobiæ (a ten przepis znalaz³am kiedy¶ w ksi±¿eczce p. Ireny Gumowskiej \"Owoce dziko rosn±ce\").
Suche i przebrane p³atki ró¿y ucieraæ z cukrem: gar¶æ p³atków, 1 ³y¿ka cukru. I tak a¿ do wyczerpania p³atków z ró¿y. Na koniec dodaæ albo sok z cytryny, albo szczyptê kwasku cytrynowego (ró¿a wóczas nabiera wspania³ej barwy). Ucieraæ najlepiej w makutrze, drewnian± pa³k±.
Jest to pracoch³onne zajêcie, przyznajê, ale potem jaka przyjemno¶æ, gdy mo¿emy tego specja³u skosztowaæ, np. w ro¿kach lub p±czkach.
Temat został zablokowany.
Time to create page: 0.167 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi