Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Sałatki, porady praktycz - wyszperane w internecie

Sałatki, porady praktycz - wyszperane w internecie 14 lata 11 mies. temu #671

 • tinca
 • tinca's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 559
 • Oklaski: 5
Sa³atki spe³niaj± w od¿ywianiu wa¿n± rolê ze wzglêdów zdrowotnych, a tak¿e smakowych.
Do ich sporz±dzenia mo¿na wykorzystaæ ró¿ne sk³adniki. Wystarczy je odpowiednio rozdrobniæ, skomponowaæ kolorystycznie i smakowo, uzupe³niæ sosem, przyprawami i odrobin± fantazji. Podstawowe sk³adniki to ry¿, makaron, ziemniaki, fasolka, groszek czy kukurydza. Równie wa¿ne s± produkty urozmaicaj±ce smak: wszelkie warzywa, jaja, wêdliny, kurczak, ryba oraz dodatki nadaj±ce sa³atce aromat (np. ananas, brzoskwinia, papryka, zielenina).
Do przyprawiania sa³atek oraz uszlachetniania ich smaku u¿ywa siê ¶wie¿ych b±d¼ suszonych zió³ (np. bazylia, koperek, estragon, majeranek, zielona pietruszka). Prawid³owo u¿yte zio³a pozwalaj± na dodanie mniejszej ilo¶ci soli, a ich kombinacja nadaje sa³atce szczególnego waloru smakowego i zapachowego. Sa³atka mo¿e nabraæ interesuj±cego smaku równie¿ dziêki przyprawom i artyku³om korzennym (np. curry, imbir, kapary, kminek, chrzan, pieprz).

Poniewa¿ oczy równie¿ bior± udzia³ w jedzeniu du¿e znaczenie ma ³adne, barwne udekorowanie sa³atki. Jest to prawdziwe pole do popisu w³asnej fantazji.

Oto przyk³ady dekoracji:
sa³atki z ¿ó³tego sera - dekorujemy plasterkami banana, pomarañczy, cz±stkami grejpfruta, mandarynki, kawa³kami gruszki, ananasa, orzechami, migda³ami. Mo¿na je podawaæ w po³ówkach wydr±¿onych melonów lub jab³ek.

sa³atki z ryby - mo¿na je przybraæ paseczkami papryki, plasterkami cytryny, jajek, ogórka, kr±¿kami cebuli, zwiniêtymi paseczkami wêdzonego ³ososia. Mog± byæ jako przek±ski podawane w szklankach koktajlowych lub np. w muszlach.

sa³atki z wêdlin - przyozdabia siê ósemkami lub plasterkami pomidora, plasterkami ¶wie¿ego lub konserwowego ogórka, pistacjami.

sa³atki z miêsa - dekorujemy kr±¿kami cebuli, pomidorami koktajlowymi, posiekanymi zio³ami lub ugotowanym na twardo, posiekanym ¿ó³tkiem z jajka. Sa³atki z miêsa i wêdlin podaje siê w po³ówkach wydr±¿onych miêsistych pomidorów.

sa³atki z ziemniaków - mo¿na przybraæ plasterkami salami, zielon± pietruszk±, ¶wie¿± rze¿uch±, rzodkiewkami, ósemkami jajka lub plasterkami ogórka.

sa³atki z makaronu i ry¿u - dekoruje siê peperoni, ¶wie¿ymi zio³ami, cz±stkami owoców (np. brzoskwiñ, mandarynek, jab³ek, gruszek), plasterkami surowych pieczarek (uprzednio nale¿y skropiæ j kilkoma kroplami soku z cytryny!)

Wszelkie sa³atkowe przepisy dobrze jest traktowaæ jako inspiracjê i wprowadzaæ w nich zmiany wed³ug w³asnych pomys³ów, upodobañ i mo¿liwo¶ci.

Kilka porad:
Warzywa do sa³atek gotuje siê ca³e, wk³adaj±c je do wrz±cej wody, pod przykryciem (wyj±tek stanowi± kapustne). Ugotowane warzywa nie mog± byæ za miêkkie.

Kalafior i broku³y gotuje siê u³o¿one ró¿ami do góry, poniewa¿ p±czki miêkn± szybciej ni¿ ³odygi. ¯eby zachowa³y barwê, po ugotowaniu przelewa siê je zimn± wod±.

Sa³atki z warzyw, miêsa i ryby najlepiej przyrz±dzaæ na kilka godzin przed spo¿yciem, aby smaki i zapachy poszczególnych sk³adników dobrze siê po³±czy³y.

Przyrz±dzaj±c sos, pamiêtajmy, ¿e zamiast majonezu mo¿na u¿yæ jogurtu naturalnego lub kefiru, które s± ³atwiej strawne i mniej kaloryczne.

Do doprawiania sa³atek najlepsze s± oleje: s³onecznikowy, kukurydziany i sojowy.

Wszelkich przypraw powinno siê u¿ywaæ z umiarem, by nie zdominowa³y aromatu i smaku.

Owoce, które po pokrojeniu szybko ciemniej±, np. jab³ka i banany, nale¿y natychmiast skropiæ cytryn± i przykryæ. Umytych i rozdrobnionych owoców nie nale¿y trzymaæ w wodzie, gdy¿ trac± w niej warto¶æ od¿ywcz±.

Sa³atê li¶ciast± miesza siê z innymi sk³adnikami lub ³±czy z sosem na krótko przed podaniem, tak aby sa³ata nie zwiêd³a i nie straci³a atrakcyjnego wygl±du.

Sa³atka z kurczakiem
Sk³adniki:
puszka kukurydzy, 3 str±ki papryki (po jednym czerwonej, ¿ó³tej i zielonej), szklanka ry¿u na sypko, pier¶ kurczaka, pó³ ³y¿eczki przyprawy curry, sok z cytryny, natka pietruszki.
Sos: pó³ szklanki jogurtu naturalnego, pomarañcza, 2 ³y¿ki majonezu, sól, pieprz
Technika wykonania:
Kukurydzê ods±czyæ na sitku, papryki oczy¶ciæ i pokroiæ w w±skie s³upki. Kurczaka ugotowanego w ma³ej ilo¶ci wody z przypraw± curry pokroiæ w kostkê, dodaæ do warzyw, polaæ sosem, dok³adnie wymieszaæ i posypaæ posiekan± natk± pietruszki. (100g - 75 kcal)

http://www.hotelarze.pl/kuchnia/salatkowa_uczta.html
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Sałatki, porady praktycz - wyszperane w internecie 14 lata 10 mies. temu #1458

 • jola
 • jola's Avatar
tinca pisze:
Sa³atki spe³niaj± w od¿ywianiu wa¿n± rolê ze wzglêdów zdrowotnych, a tak¿e smakowych.
Do ich sporz±dzenia mo¿na wykorzystaæ ró¿ne sk³adniki. Wystarczy je odpowiednio rozdrobniæ, skomponowaæ kolorystycznie i smakowo, uzupe³niæ sosem, przyprawami i odrobin± fantazji. Podstawowe sk³adniki to ry¿, makaron, ziemniaki, fasolka, groszek czy kukurydza. Równie wa¿ne s± produkty urozmaicaj±ce smak: wszelkie warzywa, jaja, wêdliny, kurczak, ryba oraz dodatki nadaj±ce sa³atce aromat (np. ananas, brzoskwinia, papryka, zielenina).
Do przyprawiania sa³atek oraz uszlachetniania ich smaku u¿ywa siê ¶wie¿ych b±d¼ suszonych zió³ (np. bazylia, koperek, estragon, majeranek, zielona pietruszka). Prawid³owo u¿yte zio³a pozwalaj± na dodanie mniejszej ilo¶ci soli, a ich kombinacja nadaje sa³atce szczególnego waloru smakowego i zapachowego. Sa³atka mo¿e nabraæ interesuj±cego smaku równie¿ dziêki przyprawom i artyku³om korzennym (np. curry, imbir, kapary, kminek, chrzan, pieprz).

Poniewa¿ oczy równie¿ bior± udzia³ w jedzeniu du¿e znaczenie ma ³adne, barwne udekorowanie sa³atki. Jest to prawdziwe pole do popisu w³asnej fantazji.

Oto przyk³ady dekoracji:
sa³atki z ¿ó³tego sera - dekorujemy plasterkami banana, pomarañczy, cz±stkami grejpfruta, mandarynki, kawa³kami gruszki, ananasa, orzechami, migda³ami. Mo¿na je podawaæ w po³ówkach wydr±¿onych melonów lub jab³ek.

sa³atki z ryby - mo¿na je przybraæ paseczkami papryki, plasterkami cytryny, jajek, ogórka, kr±¿kami cebuli, zwiniêtymi paseczkami wêdzonego ³ososia. Mog± byæ jako przek±ski podawane w szklankach koktajlowych lub np. w muszlach.

sa³atki z wêdlin - przyozdabia siê ósemkami lub plasterkami pomidora, plasterkami ¶wie¿ego lub konserwowego ogórka, pistacjami.

sa³atki z miêsa - dekorujemy kr±¿kami cebuli, pomidorami koktajlowymi, posiekanymi zio³ami lub ugotowanym na twardo, posiekanym ¿ó³tkiem z jajka. Sa³atki z miêsa i wêdlin podaje siê w po³ówkach wydr±¿onych miêsistych pomidorów.

sa³atki z ziemniaków - mo¿na przybraæ plasterkami salami, zielon± pietruszk±, ¶wie¿± rze¿uch±, rzodkiewkami, ósemkami jajka lub plasterkami ogórka.

sa³atki z makaronu i ry¿u - dekoruje siê peperoni, ¶wie¿ymi zio³ami, cz±stkami owoców (np. brzoskwiñ, mandarynek, jab³ek, gruszek), plasterkami surowych pieczarek (uprzednio nale¿y skropiæ j kilkoma kroplami soku z cytryny!)

Wszelkie sa³atkowe przepisy dobrze jest traktowaæ jako inspiracjê i wprowadzaæ w nich zmiany wed³ug w³asnych pomys³ów, upodobañ i mo¿liwo¶ci.

Kilka porad:
Warzywa do sa³atek gotuje siê ca³e, wk³adaj±c je do wrz±cej wody, pod przykryciem (wyj±tek stanowi± kapustne). Ugotowane warzywa nie mog± byæ za miêkkie.

Kalafior i broku³y gotuje siê u³o¿one ró¿ami do góry, poniewa¿ p±czki miêkn± szybciej ni¿ ³odygi. ¯eby zachowa³y barwê, po ugotowaniu przelewa siê je zimn± wod±.

Sa³atki z warzyw, miêsa i ryby najlepiej przyrz±dzaæ na kilka godzin przed spo¿yciem, aby smaki i zapachy poszczególnych sk³adników dobrze siê po³±czy³y.

Przyrz±dzaj±c sos, pamiêtajmy, ¿e zamiast majonezu mo¿na u¿yæ jogurtu naturalnego lub kefiru, które s± ³atwiej strawne i mniej kaloryczne.

Do doprawiania sa³atek najlepsze s± oleje: s³onecznikowy, kukurydziany i sojowy.

Wszelkich przypraw powinno siê u¿ywaæ z umiarem, by nie zdominowa³y aromatu i smaku.

Owoce, które po pokrojeniu szybko ciemniej±, np. jab³ka i banany, nale¿y natychmiast skropiæ cytryn± i przykryæ. Umytych i rozdrobnionych owoców nie nale¿y trzymaæ w wodzie, gdy¿ trac± w niej warto¶æ od¿ywcz±.

Sa³atê li¶ciast± miesza siê z innymi sk³adnikami lub ³±czy z sosem na krótko przed podaniem, tak aby sa³ata nie zwiêd³a i nie straci³a atrakcyjnego wygl±du.

Sa³atka z kurczakiem
Sk³adniki:
puszka kukurydzy, 3 str±ki papryki (po jednym czerwonej, ¿ó³tej i zielonej), szklanka ry¿u na sypko, pier¶ kurczaka, pó³ ³y¿eczki przyprawy curry, sok z cytryny, natka pietruszki.
Sos: pó³ szklanki jogurtu naturalnego, pomarañcza, 2 ³y¿ki majonezu, sól, pieprz
Technika wykonania:
Kukurydzê ods±czyæ na sitku, papryki oczy¶ciæ i pokroiæ w w±skie s³upki. Kurczaka ugotowanego w ma³ej ilo¶ci wody z przypraw± curry pokroiæ w kostkê, dodaæ do warzyw, polaæ sosem, dok³adnie wymieszaæ i posypaæ posiekan± natk± pietruszki. (100g - 75 kcal)

http://www.hotelarze.pl/kuchnia/salatkowa_uczta.html
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
Time to create page: 0.214 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi