Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Kraków od kuchni

Kraków od kuchni 18 lata 7 mies. temu #689

 • Gałucha
 • Gałucha's Avatar
O krakowskich restauracjach mo¿na by pisaæ nie jedno, mo¿na by pisaæ o niektórych dobrze, o niektórych ¼le i jest naprawdê niewiele osób, które znaj± je wszystkie... Ja do nich te¿ nie nale¿ê, ale postanowi³am opisaæ czê¶æ z nich...a dok³adniej tylko osiem. Mój artyku³ bêdzie pozytywny - polecaj±cy. Opiszê tylko te miejsca, które z ca³ego serca polecam. Wiêc je¶li wybieracie siê do Krakowa i nie wiecie, co wybraæ z szerokiej oferty, jak± wam miasto oferuje, przeczytajcie mój artyku³. Postaram siê nikogo nie zawie¶æ.

Na pocz±tek trzeba wybraæ kolejno¶æ opisywania restauracji. Postanowi³am zrobiæ to w kolejno¶ci zwiedzania miasta. Od Dworca G³ównego przez Rynek G³ówny do Wawelu.

Zaczynamy na ul. Szpitalnej z restauracj± „z wy¿szej pó³ki” –‘Leonardo’. Je¶li szukacie piêknego wystroju, niesamowitego nastroju, najlepszej obs³ugi, jednego z najwiêkszych wyborów win, wykwintnej kuchni to ‘Leonardo’ jest na pewno tym miejscem, do którego chcecie wej¶æ. Pierwsze, co cz³owiek ma na my¶li po wej¶ciu do tej restauracji jest: ’wow!!’
W karcie króluje kuchnia w³oska oraz sztandarowe dania kuchni polskiej. Wiêc panowie chc±cy zrobiæ wra¿enie na swoich ukochanych, biznesmeni przekonuj±cy kontrahentów do podpisania kontraktów i wszyscy smakosze. Do ‘Leonardo’!!

Dalej w stronê rynku zatrzymamy siê na ulicy Miko³ajskiej na pizze. Pizzeria ‘Cyklop’ proponuje najlepsz± pizze w mie¶cie wypiekan± w prawdziwym piecu chlebowym, gdzie pizza przyrz±dzana jest na naszych oczach i czasem mo¿emy nawet szepn±æ kucharzowi: ,troszkê wiêcej tych oliwek mo¿na??’
Mo¿e ‘Cyklop’ nie proponuje w karcie rekordowych rozmiarów pizzy, ale warto tam przyj¶æ ze znajomymi i niech ka¿dy zamówi z innymi dodatkami, a potem mo¿na siê wymieniaæ i spróbowaæ wszystkiego. Je¶li nie ma miejsca mo¿na zamówiæ na wynos, ale je¶li bêdzie trzeba czekaæ na stolik tylko kilka minut warto siê po¶wiêciæ i poczekaæ.

Niedaleko ‘Cyklopa’ znajduje siê z kolei jedna z dwóch najlepszych meksykañskich kuchni. ’El Paso’ na ulicy ¦w. Krzy¿a. Nikt nie robi lepszych kukurydzianych nale¶ników ni¿ oni. W karcie znajdziecie wszystkie dania, które w Meksyku wymy¶lone byæ mog±. Bez ¿adnych udziwnieñ i tylko ¶wie¿e sk³adniki- to poznaje siê po smaku. Ja najbardziej polecam burrito z wo³owin±, czerwona fasol± i zestawem fantastycznych surówek oraz zupê chili. Zawsze, gdy tam jestem obiecujê sobie, ¿e spróbuje jakiego¶ innego smako³yku, ale zawsze jednak moje kubki smakowe wo³aj± o burrito! Do wszystkich pikantnych potraw mo¿na sobie wybraæ stopieñ ostro¶ci. Gdy zapyta³am znajomych, co mo¿na by w ‘El Paso’ poleciæ zawsze pada ta sama odpowied¼-wszystko!
T± sama kartê ma druga ¶wietna meksykañska restauracja-‘Taco’ na ulicy Poselskiej (przecznica z Grodzkiej), wiec, je¶li nie znajdziecie wolnego miejsca w ‘El Paso’ to sprawdzacie w ‘Taco’, tam szansa na stolik jest wiêksza.

Gdy g³ód nas dopadnie na Rynku g³ównym pêd¼cie do restauracji ‘Officyna’ znajduj±cej siê w tej samej bramie co s³ynna ‘Piwnica Pod Baranani’. ’Officyna’ to moje ulubione miejsce. Kuchnia? Dla ka¿dego- najlepsze w³oskie pasty. ‘Farfalle - Officyna’ to rozkosz podniebienia. Do tego nale¶niki, w³oskie przek±ski, meksykañskie nachos, klasyczne taco, cannelloni w sosie parmezanowym...i wiele innych pyszno¶ci! A wygodne kanapy sprawiaj±, ¿e nigdy nie chce siê z stamt±d wychodziæ. Warto dodaæ, ¿e ‘Officyna’ jest po³±czona ze ¶wietn± kawiarni±, dla której piecze siê tam cudne ciasta. Wiêc w karcie ‘Officyny’ nie brakuje te¿ takich s³odko¶ci.

Na ulicy ¦wiêtej Anny spotkany siê z knajpk± o nazwie ‘Tratoria Soprano’. Bardzo przytulna w³oska restauracja, któr± polecam ze wzglêdu na prawdziw± w³osk± pizzê. Je¶li kto¶ jeszcze nie mia³ okazji sprawdziæ czemu ludzie wracaj±cy z W³och mówi±: ”ale¿ ta ich pizza okropna”, (tak na marginesie wcale ta pizza nie taka z³a) niech wybierze siê do tratorii i przekona siê na w³asnej skórze. Oczywi¶cie je¶li w³oska knajpka to w³oskie menu, du¿o: oliwy, past, sa³atek, mazzarelli, pomidorów i oliwek. Czyli kuchnia lekka, pomys³owa, pyszna i nietucz±ca.

Hm..a co je¶li nie mamy czasu na siedzenie w restauracji ? To mo¿e zapiekanki? Ale tylko z ulicy Siennej (niedaleko Empiku), bo tylko tam s± dobre - z pieca, a nie z mikrofali, na chrupi±cej, nie ci±gn±cej siê bagietce.

A teraz najpopularniejsza rzecz w Krakowie- Kebab. Ca³kiem inny ni¿ w Warszawie czy we Wroc³awiu. Kebab to kawa³ki miêsa pieczonego na obrotowym ruszcie, sos ostry lub ³agodny (Uwaga! Ostry tylko dla ludzi gotowych na wszystko!), sa³ata lub kapusta, pomidory, ogórki i cebula zamkniêta w pittê i podawana z okienek przy g³ównych ulicach Starego Miasta i wszyscy robi± je tak samo, ale tylko z jednego miejsca bêdzie wam naprawdê smakowaæ. Pytajcie o ‘Kebab’ na ulicy Grodzkiej tu¿ za placem Dominikañskim w stronê Wawelu. Ten ‘Kebab’ by³ pierwszym w Krakowie pozosta³ najlepszy.

Wersjê restauracyjna kebeba mo¿na znale¼æ w ‘Steckhouse Sphinx’ na Rynku G³ównym obok Galerii Centrum. Pieczone miêso, pitty, sosy ostre, ³agodne, czosnkowe, zio³owe i steki w ka¿dej postaci to tylko niektóre ze specjalno¶ci tej restauracji. Na pewno serwuj± dania ciekawe, choæ czasem ciê¿ko sobie z nim poradziæ tylko no¿em i widelcem. Warto odwiedziæ to miejsce, ¿eby przekonaæ siê jak ponoæ wygl±da jedzenie rodem z Egiptu.
A na koniec dwie Krakowskie pere³ki.

Kie³baski z rusztu pod Hal± Targow±. Nie s± to takie popularne kie³baski z kie³basy zwyczajnej, lecz specjalnie zamawiana kie³basa leszczyñska wypiekana na ruszcie ustawionym na chodniku. Rozkoszuj± siê jej smakiem studenci wracaj±cy z dyskotek, arty¶ci z wernisa¿y, biznesmeni z bankietów, a nawet prostytutki i policjanci, gdy¿ serwowane s± one od poniedzia³ku do pi±tku w pó¼nych godzinach wieczornych.

Dla zmotoryzowanych pere³ka druga ‘Restauracja pod Z³otym Li¶ciem’ na osiedlu Z³otego Wieku 84. Niestety jest do¶æ odleg³a od centrum lecz ci, którzy nie boja siê b³±dzenia-mapy w d³oñ! Restauracja to i¶cie rodzinny interes.. nawet pies, który wyleguje siê tak ci±gle pod kominkiem jest rodzinny. Co serwuj± dobrego? Po pierwsze musicie spróbowaæ ich specjalno¶ci – kurczak z pieczarkami na ostro z ziemniaczkami ptysiowymi. Rozkosz to bardzo s³abe okre¶lenie dla tego festiwalu smaku! Po drugie-pizza. Zawsze mnie zaskakuje jeden fakt. Jak pizza mo¿e byæ tak lekkim daniem?! Gwarantujê, ¿e zjecie jej o wiele wiêcej ni¿ gdzie indziej. Po trzecie kebab z kurczaka. Jest on tam ca³kiem inny ni¿ przy Rynku G³ównym... a w dodatku ró¿owy Ech ..co ja wam bêdê opowiadaæ? Musicie siê przekonaæ na w³asnym jêzyku.

Mam nadziejê, ¿e te kilka opisanych przeze mnie miejsc zadowoli ka¿dego przybywaj±cego do Krakowa, g³odnego turystê. Przyje¿d¿ajcie do nas! Naprawdê warto bo to piêkne miasto, a z g³odu tu na pewno nie umrzecie
Hm....Mo¿e nastêpnym razem opiszê Kraków od kielicha?<br><br>Post edited by: admin, at: 2005/02/20 15:05
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kraków od kuchni 18 lata 7 mies. temu #693

 • tinca
 • tinca's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 559
 • Oklaski: 5
Brawo Kasiu, mi³o siê czyta Twój mini bedeker kulinarny Krakowa. :)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Kraków od kuchni 18 lata 7 mies. temu #721

 • eljot
 • eljot's Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Rank1
 • Posty: 11
 • Oklaski: 1
O jeny... Ga³ucha... to PYCHOTKA :laugh: do admina: niech wszyscy daja swoje foki, a najwiecej Ga³ucha... mniam twu tzn pychotka.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Moja Pychotka:) 18 lata 7 mies. temu #727

 • Seth
 • Seth's Avatar
No co¿.. Artykul super i moge potwierdzic wszystko co w nim zawarte z pelna odpowiedzialnoscia, bo pracowalem w jednej z tych knajp a w drugiej wciaz pracuje:) i w pewnym sensie bylem baza wiadomosci :laugh:

Baj de ³ej... brawo kochanie:) Oby tak dalej :)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Moja Pychotka:) 18 lata 7 mies. temu #743

 • Bazylia
 • Bazylia's Avatar
 • Offline
 • Gold Boarder
 • Rank5
 • Posty: 174
 • Oklaski: 2
Oj, ch³opy, ch³opy..... ;) :laugh:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re:Moja Pychotka:) 18 lata 7 mies. temu #745

 • tinca
 • tinca's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Rankmod
 • Posty: 559
 • Oklaski: 5
;) Bazylciu za¶piewaj, Oj chlopy, ch³opy, mo¿na was ³y¿kami je¶æ.... :)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
 • 2
Time to create page: 0.165 seconds
Pychotka.pl Przepisy Kulinarne
Fan Page na Facebook
Fan Page na Google+
Twitter


Znajdź nas w Google+

Najnowsze przepisy kulinarne:
Top Blogi